Om...
Snabblänkar
Kosmologi och andra närliggande vetenskapsgrenar

Klargörande definitioner för några vetenskapsområden:

Kosmologi är en vetenskap som undersöker universum och dess utveckling som en helhet.  Den är en gren av fysik, men också av astronomi, kort sagt läran om det fysikaliska världsalltet.

Fysik å sin sida är läran om naturens mer grundläggande funktionssätt. De allmänna lagarna som gäller all materia och till materien relaterade mått och begrepp (t.ex energi), samt de minsta beståndsdelarna (partiklarna) och karftfälten mellan dem.

Astronomi är en lära om planeterna och stjärnorna och deras utveckling, och om formationer som stjärnorna bildar, stjärnhopar och galaxer. Därtill om gasmoln i universum och hur stjärnorna uppstår ur dessa.

Matematik är, kort sagt, teoretisk metodik om hur man räknar och drar slutsatser rätt, så att resultatet blir på ett pålitligt och exakt sätt bestämt. Matematiken räknas inte i dag in bland naturvetenskapen, men naturvetenskapen behöver matematik. Vissa grenar av matematik går inte att skilja från filosofi. Läran om logik t.ex ingår i både matematik och filosofi.

SAAF – Svensk Amatörastronomisk Förening

Populär Astronomi – tidskrift

URSA – Amatörastronomisk förening i Finland

Fysikum, Stockholms Universitet

Astronomi, Stockholms Universitet

NASA – Amerikanska rymdstyrelsen

ESA – European Space Agency

ESO – European South Observatory

CERN – European Centre of Particle Physics

Fermilab, Particle Physics Center in USA

ITER – Internationell forskings- centrum för fusionsenergi

SETI  – instututet för undersökning om det finns utomjordiskt liv
Motsatsen till naturvetenskapen anses ofta vara de humanistiska vetenskapen. De handlar om människan och hennes kulturyttringar, som t.ex. språk, historia osv. Gränsdragningen är dock inte alltid så skarp, filosofi till exempel innehåller både humanistiska och matematiska grenar. Matematik kan egentligen också betraktas som en gren av filosofi. Så var det förr, då all vetenskap ännu räknades till filosofi.
Filosofin är all vetenskaps moder. Räknas inte till naturvetenskapen, men naturvetenskapliga teorier kommer från eller har påverkats av filosofiska idéer. I dag räknas filosofin bland de humanistiska vetenskapen. (Dit hör utan tvekan t.ex. filosofigrenen etik.) Dagens moderna definition på filosfi kunde låta så här: filosofin är läran om allt som är möjligt att tänka, och vad därifrån följer. (Man kan diskutera om en viss idé är rätt eller fel, men den avvisas inte bara för att den skulle sakna naturvetenskaplig relevans.)
Följande är inte  naturvetenskap, och har varken med kosmologi eller astronomi att
göra!

- Kosmiska krafter, när med dessa menas någonting andligt. Förekommer ofta i samband med
nyandlighet, "New Age" rörelsen. Det är en modern variant av religion, med en blandning av
västliga och östliga influenser.

- Astrologi är en gammal förvetenskaplig disciplin, där man anser sig kunna förutsäga
mänskliga öden från planeternas positioner. Kan härledas bakåt till babylonisk tid eller ännu
tidigare i historien. Betraktades som tveksam redan många av antikens vetenskapsmän. Har
dock i alla tider behållit sin popularitet, som ett slags underhållning.

Även om dessa i sig inte utgör någon vetenskap, kan de ändå som samhällsfenomen behandlas
inom forskningsområden religionsvetenskap alternativt etnologi (folklivsforskning). På så sätt
kan de hänvisas till det humanistiska vetenskapsområdet. Bilderna på denna sida:

Överst författarens foto från ett flygplansfönster någonstans ovanför Europa. Bilden är något manipulerad.

Andra bilden är författarens foto ur en boksida, föreställande Renbrandt'ds måling från 1628 om två disputerande äldre män. Ofta refererat som "Två filosofer".

Tredje bilden är en HST (Hubble Space Telescope) bild av astronomiska stoftmoln WFC3/UVIS, "Pillar and Jets HH 901/902".

På bakgrund en HST bild av galaxen M83 och dess omgivningar.